Laman Khidmat Pantas
     
Senarai Doktor Aktif   Semak Keputusan
Melalui Kod Pekerja
  Semak Keputusan
Melalui Pasport
  Khidmat Pelanggan
  NOMBOR GST GROWARISAN  
 
001651224576
 
  PENDAFTARAN PEKERJA ASING  
 
Mana-mana Agensi Yang Didapati Menggunakan Sistem Untuk Mendaftar Pekerja Asing Baru Akan Dikenakan Penalti Sebanyak Rm200.00 Untuk Setiap Pekerja. Perkhidmatan Agensi Tersebut Mungkin Akan ditamatkan. Ini Adalah Amaran Dan Tiada Penerangan Lanjut Akan Diberikan.
 
  SENARAI AGENSI  
 
Sila Klik Senarai Agensi Di Menu Untuk Mendapatkan Senarai Lengkap Agensi Berdaftar Untuk Pendaftaran Pekerja Asing.
 
  PELANCARAN ASSIST BARU  
 
Advance Surveillance, Screening Information System And Transmission Version 2.0 ( Gro Assist V2.0) Dilancarkan Pada 01 Julai 2009
 
  LAMAN WEB KORPORAT BARU  
 
Laman Web Korporat Baru Growarisan Bermula 12 November 2008
 
TERMA & SYARAT PENGGUNAAN
    TIADA JAMINAN  
 
 
Laman web ini disediakan "seperti sedia ada" tanpa sebarang perwakilan atau jaminan, secara nyata atau tersirat. Growarisan Sdn Bhd tidak membuat pernyataan atau waranti berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan-bahan yang disediakan dalam laman web ini.
 
 
 
Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang tersebut di atas, Growarisan Sdn Bhd tidak menjamin bahawa:
  • laman web ini akan sentiasa ada, atau boleh didapati semua; atau
  • maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.
 
 
Tiada apa-apa dalam laman web ini yang boleh dianggap, atau yang dimaksudkan untuk menjadi, nasihat dalam apa jua bentuk.
 
 
    HAD LIABILITI  
 
 
Growarisan Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang tort atau selainnya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau selainnya berkaitan dengan, laman web ini:
  • bagi apa-apa kerugian tidak langsung, khas atau berbangkit; atau
  • bagi apa-apa kerugian perniagaan, kerugian hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangka, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau nama baik, atau kerugian atau kerosakan maklumat atau data.
 
 
Pengehadan liabiliti diaplikasikan walaupun Growarisan Sdn Bhd telah dimaklumkan dengan jelas tentang potensi kerugian.
 
 
    PENGECUALIAN  
 
 
Tiada apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan apa-apa jaminan tersirat oleh undang-undang bahawa menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau menghadkan; dan apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau menghadkan liabliti Growarisan Sdn Bhd berkenaan dengan mana-mana:
  • kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian Growarisan Sdn Bhd;
  • fraud atau salah nyataan penipuan di pihak Growarisan Sdn Bhd; atau
  • perkara yang ia akan menjadi tidak sah atau menyalahi undang-undang untuk Growarisan Sdn Bhd untuk mengecualikan atau had, atau cuba atau berupa sebagai mengecualikan atau had, liabilitinya.
 
    KEMUNASABAHAN  
 
 
Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah munasabah.
 
 
 
Jika anda tidak fikir mereka adalah munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.
 
 
    PIHAK LAIN  
 
 
[Anda menerima bahawa, sebagai sebuah entiti liabiliti terhad, Growarisan Sdn Bhd mempunyai kepentingan dalam menghadkan liabiliti peribadi bagi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa apa-apa tuntutan peribadi terhadap pegawai atau pekerja Growarisan Sdn Bhd berkenaan dengan apa-apa kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web ini.]
 
 
 
[Tanpa menjejaskan perenggan yang tersebut di atas,] anda bersetuju bahawa batasan jaminan dan liabiliti dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi pegawai, pekerja, ejen, anak-anak syarikat, pengganti, penerima serah hak dan sub-kontraktor serta Growarisan Sdn Bhd.
 
 
    PERUNTUKAN YANG TIDAK DIKUATKUASAKAN  
 
 
Jika sebarang peruntukan penafian laman web ini adalah, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, maka ia tidak akan menjejaskan penguatkuasaan peruntukan-peruntukan lain penafian laman web ini.